POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Confidențialitatea datelor dvs. este foarte importantă pentru noi. Am dezvoltat această Politică de confidentialitate pentru ca dumneavoastra sa puteti înțelege modul în care colectăm, folosim, stocăm, împărtășim, transmitem, transferăm, ștergem sau prelucrăm (generic, „procesăm”) datele dvs. cu caracter personal. Această politică de confidentialitate descrie măsurile pe care le luăm pentru a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. Vă informam, de asemenea, in legatura cu modul in care ne puteți contacta pentru a răspunde la orice întrebare pe care o puteți avea cu privire la protecția datelor.

Benefit construiește relații puternice și durabile cu clienții, partenerii, utilizatorii, pe baza încrederii reciproce: asigurarea că datele personale sunt sigure și rămân confidențiale reprezintă o prioritate absolută pentru Benefit.

Benefit aplică o politică de confidențialitate care vizează garantarea protecției datelor personale ale celor care utilizează site-urile web ale Benefit și/sau aplicația 7card:

– Utilizatorii rămân în controlul propriilor date. Datele sunt prelucrate într-o manieră transparentă, confidențială și sigură.

– Benefit se angajează să continue eforturile de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”).

Serviciile asigurate de Benefit în beneficiul Abonaților 7card sunt stabilite prin contractele încheiate între Benefit și fiecare angajator al Angajatului („Clientul”), inclusiv elementele privind costurile serviciilor, limitele utilizarii abonamentului 7card (ex. număr vizite permis / zi); Benefit are un contract direct cu fiecare dintre acești Clienți, care stabilește termenii în care Angajații Clientului (și Însoțitorii – denumiți și Prietenii – acestuia) au acces la Programul 7card, având în vedere și prevederile din Regulamentul Programului 7card, precum și cele din regulile de înrolare în Programul 7card.

Benefit își asumă față de Abonați/Utilizatori, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform GDPR, obligații specifice de împuternicit al Clientului, precum și, dacă este cazul și pentru scopuri limitate, obligații specifice de operator de date cu caracter personal.

Benefit are o echipă dedicată pentru protecția datelor cu caracter personal, formată dintr-un responsabil de protecție al datelor la nivel de grup, înregistrat la CNIL (Comisia națională pentru protecția datelor) și alte autorități de supraveghere din SEE, precum și responsabili cu protectia datelor la nivel local. 

SCOPUL ACESTEI POLITICI

Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie modul în care folosim și protejăm datele dvs. personale pentru gestionarea site-ului www.7card.ro și a aplicației 7card, cine va avea acces la ele și în ce scopuri, ce drepturi aveti și cum puteți lua legătura cu noi să exercitati aceste drepturi sau să ne adresati orice întrebări pe care le-ați putea avea cu privire la protecția datelor dvs. personale. Dacă există vreun conflict între această Politică și GDPR sau Legea 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul privind protecția generală a datelor), atunci aceste legi, atunci când este cazul, vor prevala.

Această Politică poate fi modificată, completată sau actualizată, în special pentru a respecta orice jurisprudență, reglementare, sau evoluții tehnice care pot apărea. Cu toate acestea, datele dvs. personale vor fi întotdeauna prelucrate în conformitate cu politica în vigoare în momentul colectării datelor, cu excepția cazului în care o prevedere legală stabileste altceva și trebuie aplicată retroactiv.

Această politică descrie prelucrarea datelor personale efectuate prin intermediul site-ului nostru www.7card.ro și/sau al aplicației 7card, efectuată în legătură cu Angajatul, Abonatul, Abonatul 7card, Utilizatorul sau Reprezentantul Clientului, astfel cum vor fi definiți în cele ce urmează.

DEFINIȚII

„Angajatul” înseamnă persoană fizică cu care Clientul are o relație contractuală pe baza unui contract de muncă, contract de mandat, contract de administrare, contract de servicii sau unui alt contract de drept civil cu consecinţe legale asemănătoare.

Abonatul” / „Abonatul 7card” / „Utilizatorul” înseamnă Angajatul sau Însoțitorul, cu drept de utilizare a produselor şi serviciilor din cadrul Programului 7card;

Reprezentantul Clientului” înseamnă un salariat/colaborator al Clientului cu atributii HR, care completeaza formularul de contact specific, disponibil pe site-ul www.7card.ro;

Operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Benefit” sau „Noi” înseamnă, BENEFIT SEVEN S.R.L., în măsura în care este aplicabil.

Tu” „Dumneavoastră” înseamnă orice utilizator.

Însoțitorul”, denumit și „Prietenul înseamnă persoană fizică desemnată de Angajat să beneficieze de beneficiile 7card în aceleași condiții de utilizare ca și Angajatul. Însoțitorul nu este Angajat al Clientului și poate fi orice persoană fizică. Acesta se supune regulilor și regulamentelor aplicabile Angajatului. Angajatul nu va înrola în Programul 7card o persoană care nu este de acord cu Regulamentul Programului 7card.

,,Însoțitorul-minor” înseamnă persoana fizică sub 16 ani, copil al Angajatului, desemnată de Angajat să beneficieze de 7card în aceleași condiții de utilizare ca și Angajatul. Însoțitorul-minor participă în Programul 7card numai prin inițiativa și efectuarea demersurilor de înrolare de către părintele său (Angajat al Clientului) care prin înscrierea Însoțitorului-minor în Programul 7card își dă expres acordul ca Însoțitorul-minor să participe în Programul 7card; totodată, părintele-Angajat al Clientului își asumă întreaga răspundere pentru respectarea termenilor Regulamentului Programului 7card de către Însoțitorul-minor, precum și pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Benefit conform prezentei Politici. 

Site-ul” site-ul web al Benefit disponibil la adresa www.7card.ro.

“Reclamație” înseamnă plângerea depusă de către o persoana vizata la o autoritate de supraveghere sau o instanță în cazul în care persoana vizată consideră că drepturile sale în temeiul legilor privind protecția datelor aplicabile sunt încălcate.

“UE / SEE” înseamnă Uniunea Europeană / Spațiul Economic European.

Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE.

Regulament de Utilizare a Programului” / „Regulamentul Programului 7card” înseamnă totalitatea instrucțiunilor, normelor și regulilor privind accesul Abonaților la seerviciile din Programul contractat de Client în relația cu Benefit.

“Punctul local de contact pentru protecția datelor” înseamnă persoana desemnată de Benefit, responsabilă cu tratarea problemelor de prelucrarea datelor personale a datelor locale. Acest punct de contact face parte din rețeaua globală pentru protecția datelor. 

“Datele cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin raportare la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fiziologici, identitate genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

“Prelucrarea datelor cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operații care se efectuează pe Date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, adaptarea sau modificarea stocării, regăsirea , consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție, aliniere sau combinație, restricție, ștergere sau distrugere.

“Privacy by design” (confidentialitate prin constructie) înseamnă că atunci când este inițiat un nou proiect digital sau o nouă oportunitate de afaceri, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie luată în considerare protecția datelor, atât la momentul definirii mijloacelor, cât și la cele tehnice și organizatorice corespunzătoare aferente. Măsuri de securitate pentru prelucrare și la momentul punerii în aplicare a procesării. Același principiu se aplică în cazul în care Benefit intenționează să fuzioneze sau să achiziționeze o companie, compania trebuie să se asigure că principiile de protecție a datelor sunt respectate.

Privacy by default” (confidentialitate implicită) înseamnă că personalul trebuie să fie instruit să se ocupe de date cu caracter personal și să implementeze proceduri pentru a se asigura că de fiecare dată prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura, în mod implicit, doar datele personale care sunt necesare pentru fiecare specific scopul este prelucrat (în ceea ce privește cantitatea de date prelucrate, întinderea prelucrării și păstrarea datelor) și este accesibil numai unui număr limitat de persoane care au nevoie sa le prelucreze.

Programul 7card” sau „Programul de Beneficii pentru Angajaţi” sau „Programul” înseamnă ansamblul ofertelor, selectate de către Benefit, orientate pe nevoile Angajatorului (client al Benefit), de produse şi servicii disponibile pentru Abonații acestuia, prestate pentru aceştia pe durata de valabilitate a contractului dintre angajatorul Angajatului și Benefit de către Partenerii Benefit.

“Solicitare” înseamnă unul dintre mecanismele oferite de GDPR persoanelor fizice pntru a le permite să-și exercite drepturile (cum ar fi dreptul de acces, de rectificare, de ștergere etc.). O persoană fizică poate face o solicitare împotriva oricărei entități care prelucrează datele sale personale

Datele cu caracter personal sensibile” desemnate „Categorii speciale de date” în cadrul GDPR înseamnă orice date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice, apartenențe la sindicate și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificarii unice a unei persoane fizice, date referitoare la sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Această definiție include, de asemenea, date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni

Autoritate de Supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă, stabilită de un stat membru, astfel cum este specificat in GDPR.

Parteneri” – sălile/cluburile de sport/activități de recreere (li se vor furniza doar numele si prenumele persoanei vizate, exclusiv pentru decontarea vizitelor si a serviciilor prestate de catre acestia).

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Benefit Seven S.R.L. – o societate pe acțiuni cu sediul social în Strada D. I. Mendeleev nr. 5, etaj 1, zona 6, Sector 1, 010361, Bucuresti, Romania, adresă pentru corespondență Strada D. I. Mendeleev nr. 5, etaj 1, zona 6, Sector 1, 010361, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/7148/2021, cod unic de înregistrare RO16696040, având un capital social subscris și vărsat de 100.000 RON) (denumit în cele ce urmează “Benefit”).

COLECTAREA ȘI SURSA DE DATELOR PERSONALE

Vom colecta direct datele dvs. personale, în special prin formularele de colectare a datelor sau setările profilului de pe Site și/sau aplicația 7card, și colectăm direct datele Abonaților (când ne furnizați direct datele de înrolare/actualizare pe platforma 7card și/sau în aplicația 7card), cât și prin intermediul Clienților (când ne furnizează datele Abonaților 7card în calitate de angajatori ai acestor Abonați). În anumite situații putem colecta datele de înrolare/actualizare ale Abonatului 7card parțial de la Client, parțial de la Abonatul 7card. Întotdeauna când colectăm datele de la Abonatul 7card o facem în baza responsabilităților și instrucțiunilor Clienților în acest sens.

Datele Însoțitorilor sunt furnizate de către Abonați; Benefit informează Însoțitorul asupra condițiilor privind înrolarea în Program, inclusiv în privința termenilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentei Politici, cât mai curând după înregistrarea datelor Însoțitorului în platforma 7card.

Colectăm automat date privind localizarea, exclusiv dacă Abonatul 7card este logat în contul de utilizator al aplicației 7card și și-a dat permisiunea pentru ca dispozitivul să afișeze locația, strict pentru a-și indica poziția față de locațiile Partenerilor, aflate din proximitatea lui, în vederea acordării de suport/recomandare în relația dintre părți. Nu păstrăm datele aferente localizării. Dezactivarea localizării se poate face din setările dispozitivului folosit pentru accesarea contului de utilizator aplicație 7card.

Ne angajăm să obținem acordul dvs. și / sau să vă permitem să refuzați utilizarea datelor dvs. personale în anumite scopuri ori de câte ori este necesar. In orice caz, veti fi informat cu privire la scopurile pentru care datele dvs. sunt colectate prin intermediul Politicii, a diferitelor formulare de colectare a datelor online si prin intermediul politicii de utilizare a cookie-urilor. In cazul in care prelucrarea datelor dumneavoastra se va face pe baza consimtamantului, aveti dreptul la retragerea acestuia, legitimitatea prelucrarii anterioara retragerii nefiind afectata.

LEGALITATE, ECHITATE ȘI TRANSPARENȚĂ

Nu colectăm sau prelucrăm date cu caracter personal fără a avea un temei legal pentru a face acest lucru. Este posibil să fie necesar să colectăm și să prelucrăm datele dvs. personale acolo unde este necesar pentru îndeplinirea unui contract la care sunteți parte, sau atunci când este necesar pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau acolo unde este necesar. De asemenea, putem colecta și prelucra datele dvs. personale pentru interesele legitime ale Benefit, cu excepția cazurilor în care aceste interesele, drepturile si libertatile dvs. prevaleaza.

Benefit nu colectează (nici direct, nici indirect) și nu prelucrează date speciale (ex. date privind sănătatea Abonaților) și nu monitorizează/evaluează evoluția Abonaților prin participarea la activitățile la care 7cardul asigură acces conform Regulamentului Programului 7card.

Atunci când colectam și prelucram datele dvs. personale, vă vom oferi o notificare corectă și completă de informații (ex. prezenta Politică/notă de informare) sau o declarație de confidențialitate despre cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în ce scopuri sunt prelucrate datele dvs. personale, cine sunt destinatarii datelor dvs, care sunt drepturile sunt și modul de exercitare a acestora etc., cu excepția cazului în care este imposibil sau necesită eforturi disproporționate pentru a face acest lucru.

Atunci când este cerut de legea aplicabilă, vom solicita acordul dvs. prealabil (de exemplu, înainte de a colecta date personale sensibile).

SCOPUL LEGITIM, LIMITAREA ȘI MINIMIZAREA DATELOR

Datele dvs. personale sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în continuare într-o manieră incompatibilă cu scopurile respective.

Când Benefit acționează în scopuri proprii, datele dvs. personale sunt prelucrate în principal pentru, dar fără a se limita la, următoarele scopuri: Asigurarea accesului Abonatului la facilitatile oferite de Programul 7card, Validarea inrolarii in Program, crearea cardului nominal/contului 7card al Abonatului, expedierea cardului 7card pentru a ajunge in posesia Abonatului, facturarea serviciilor, notificări privind situația contului/facturilor/plăților restante la plată, procesarea plăților aferente participării Abonatului în Programul 7card, Contactarea/corespondența cu Abonatul, la cererea sa voluntara/conform politicilor noastre de relații cu clienții, evaluarea produselor 7card, Prevenirea și combaterea fraudei,  instrumente IT sau site-uri web interne și orice alte soluții digitale sau platforme de colaborare, gestionarea suportului IT, inclusiv gestionarea infrastructurii, gestionarea sistemelor, aplicații, managementul securității informațiilor, managementul relațiilor cu clientii, oferte, gestionarea vânzărilor și marketingului, gestionarea aprovizionării, comunicarea internă și externă și gestionarea evenimentelor, respectarea obligațiilor anti-spălare de bani sau orice alte cerințe legale, operațiuni de analiză a datelor, management corporativ și implementarea proceselor de conformitate.

EXACTITATEA DATELOR ȘI LIMITAREA STOCĂRII

Benefit va păstra date personale care sunt prelucrate exacte și, dacă este necesar, la zi. De asemenea, vom păstra datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare și, acolo unde este necesar, pentru ca Benefit să se afirme sau să se apere împotriva pretențiilor legale, până la sfârșitul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea creanțelor în cauză. Dacă doriți să aflați mai multe despre perioadele noastre de păstrare specifice pentru datele dvs. personale stabilite în politica noastră de retentie a datelor, ne puteți contacta la adresa 7card@benefitseven.ro.

După expirarea perioadei de păstrare aplicabile, vom distruge datele dumneavoastră cu siguranță în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva unei modificări sau pierderi accidentale sau ilegale sau împotriva neautorizării, utilizării, divulgării sau accesului, în conformitate cu politica noastră de securitate a informațiilor și sistemelor grupului.

Luăm, după caz, toate măsurile rezonabile bazate pe confidențialitate prin proiectare și confidențialitate după principiile implicite pentru a implementa garanțiile necesare și pentru a proteja Prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, realizăm, în funcție de nivelul de risc ridicat de prelucrare, o evaluare a impactului confidențialității pentru a adopta garanții adecvate și pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, oferim garanții suplimentare de securitate pentru datele considerate date personale sensibile.

ESTE OBLIGATORIU SA FURNIZEZ DATELE PERSONALE?

Datele cu caracter personal a căror furnizare este necesară,dat fiind că Programul 7card presupune emiterea de carduri 7card / coduri de aplicație nominale: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil (nu se solicită pentru Insotitorii-minori), adresa de domiciliu, adresa e-mail de serviciu (nu se solicita pentru Insotitorii-minori), data nasterii; nefurnizarea acestor date cu caracter personal duce la imposibilitatea emiterii cardului 7card nominal și a creării contului de utilizator al aplicației 7card si la neasigurarea accesului la beneficiile din Program (situatii neimputabile Benefit sau Partenerilor – salile de sport si furnizori de alte activitati recreative).

Atunci cand datele dumneavoastra sunt solicitate intr-un formular de logare, in lipsa furnizarii unei adrese valide de e-mail, nu va veti putea crea si nu veți putea accesa profilul dumneavoastra pe acest website și/sau în cadrul aplicației 7card, respectiv nu veti putea formula o solicitare prin intermediul website-ului / aplicației 7card. In cazul in care nu doriti sa furnizati aceste date pentru solutionarea solicitarilor dumneavoastra, ne puteti contacta la 7card@benefitseven.ro .

CARE SUNT TIPURILE DE DATE PERSONALE COLECTATE SI UTILIZATE DE NOI? CUM SI PENTRU CE SCOPURI SUNT UTILIZATE SI CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU CARE VOR FI COLECTATE SI UTILIZATE DATELE TALE PERSONALE?

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Datele cu caracter personal prelucrate de Benefit aferent participării Abonaților la Programul 7card conform Regulamentului Programului 7card, sunt:

In privinta Angajatului: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil, adresa de domiciliu, adresa locului de muncă, adresa e-mail de serviciu, sex, data nasterii, cod unic de Abonat (alocat de Benefit la înrolarea în Program);

In privința Însoțitorului / Prietenului: numele de familie si prenumele, nr. telefon mobil, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, sex, data nasterii, cod unic de Abonat (alocat de Benefit la înrolarea în Program);

Pentru Insoțitorii – minori (persoane fizice sub 16 ani), datele cu caracter personal prelucrate de Benefit sunt: numele de familie si prenumele, sex, data nasterii – acestea vor fi furnizate exclusiv de către părintele Însoțitorului-minor, la înrolarea în Program, cod unic de Abonat (alocat de Benefit la înrolarea în Program);

Comunicări tranzacționale – comunicări prin push-notifications în aplicația 7card, sms-uri, email, privind statusul unei anumite inițiative/acțiuni a Abonatului;

Istoricul vizitelor/accesului Abonaților la locațiile Partenerilor – săli de sport/cluburi alte activități recreative;

In privinta Reprezentantului Clientului: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil, adresa e-mail, functia;Identificatori online: Adresa IP a dispozitivului cu care Abonatul accesează www.7card.ro și/sau aplicația 7card; Browser-ul de internet pe care îl utilizează și versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care accesează site-ul / aplicația; Date de protocol HTTP/HTTPS;

Benefit va prelucra, exclusiv în vederea informării Abonatului asupra proximității sale în raport cu locația unei Săli de sport/club activități de recreere a/al unui Partener, date privind localizarea dispozitivului Abonatului (localizarea telefonului mobil al cărui număr a fost indicat la înrolarea în Program) la acel moment, numai cu acordul Abonatului exprimat expres chiar înainte de momentul evidențierii locației sălii de sport/clubului de activități din proximitatea sa. Benefit Seven S.R.L. nu va stoca/păstra datele privind localizarea echipamentului.

Scopurile pentru care prelucrăm datele personale ale Abonaților 7card și temeiurile legale ale prelucrării:

Scopurile prelucrării

Temeiurile legale ale prelucrării

Informarea Abonatului privind Programul 7card

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card și formalități prealabile înrolării, articolul 6 alin 1 litera b) din Regulamentul privind protectia datelor

Asigurarea accesului Abonatului la facilitatile oferite de Programul 7card (ex. accesul în locațiile Partenerilor la tarife convenabile și păstrarea acestora conform celor de mai jos).

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card, articolul 6 alin 1 litera b) din Regulamentul privind protectia datelor

Validarea inrolarii in Program, crearea cardului / contului de utilizator nominal al Abonatului, expedierea cardului 7card pentru a ajunge in posesia Abonatului, facturarea serviciilor, notificări privind situația contului/facturilor/plăților restante la plată

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card, articolul 6 alin 1 litera b) din Regulamentul privind protectia datelor

Autentificarea Abonatului (recunoașterea acestuia) la momentul conectării în contul asociat cardului 7card (inclusiv la accesarea aplicației 7card pe dispozitivul utilizat pentru conexiune)

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card (inclusiv etapele preliminare înrolării în Programul 7card) articolul 6 alin 1 litera b) din Regulamentul privind protectia datelor

Validarea înrolarii în Program, generarea contului în aplicația 7card, facturarea serviciilor, notificări privind situația contului/facturilor/plăților, inclusiv prin push-notifications în aplicația 7card/e-mailuri/sms-uri

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card, articolul 6 alin 1 litera b) din Regulamentul privind protectia datelor

Procesarea plăților aferente participării Abonatului în Programul 7card

Interesul legitim al Benefit Seven S.R.L., articolul 6 alin 1 litera f) din Regulamentul privind protectia datelor

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card, articolul 6 alin 1 litera b) din Regulamentul privind protectia datelor

Demersuri privind rezolvarea anulărilor cardurilor, a contului de utilizator sau a problemelor de orice natura in cadrul Programului 7card, inclusiv asupra modificarilor intervenite asupra Programului (ex. înscrierea unor noi săli/cluburi de sport/activitati de recreere ca și Parteneri, elimiminarea unor Parteneri)

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card, articolul 6 alin 1 litera b) din Regulamentul privind protectia datelor

Contactarea/corespondența cu Abonatul, la cererea sa voluntara/conform politicilor noastre de relații cu clienții

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card, articolul 6 alin 1 litera b) din Regulamentul privind protectia datelor

Contactarea/corespondența cu Abonatul, in aspecte privind relatia cu clienții

Executarea obligațiilor asumate prin Regulament, aferent Programului 7card, articolul 6 alin 1 litera b) din Regulamentul privind protectia datelor

Asigurarea accesului Abonatului la concursuri organizate de Benefit pentru Abonati

Interesul legitim al Benefit.

Urmarirea comportamentului Abonatului, precum si a situatiei platilor serviciilor aferente Programului 7card, în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor și beneficiilor oferite de Benefit prin Programul 7card.

Interesul legitim al Benefit (derularea unei afaceri) ., articolul 6 alin 1 litera f) din Regulamentul privind protectia datelor

Evaluarea produselor si serviciilor oferite de Benefit si efectuarea de situatii/statistici de Benefit, în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor oferite de Benefit..

Interesul legitim al Benefit (derularea unei afaceri) ., articolul 6 alin 1 litera f) din Regulamentul privind protectia datelor

Decontarea costurilor, după caz, între: (i) Benefit. și Parteneri, (ii) Benefit și Abonați, (iii) între Benefit și Clienți.

Interesul legitim al Benefit (derularea unei afaceri) ., articolul 6 alin 1 litera f) din Regulamentul privind protectia datelor

Statistici, rapoarte și situații privind utilizarea cardului 7card

Interesul legitim al Benefit (derularea unei afaceri) ., articolul 6 alin 1 litera f) din Regulamentul privind protectia datelor

Prevenirea și combaterea fraudei (cardul este nominal și poate fi utilizat exclusiv de către titularul său)

Interesul legitim al Benefit (derularea unei afaceri) ., articolul 6 alin 1 litera f) din Regulamentul privind protectia datelor

Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor Benefit

Interesul legitim al Benefit (derularea unei afaceri) ., articolul 6 alin 1 litera f) din Regulamentul privind protectia datelor

Mentenanța și securizarea website-ului www.7card.ro / aplicației 7card / platformei 7card.

Interesul legitim al Benefit

Tranzacții ale companiei (ex. achiziții, vânzări) care implică audituri / analize asupra documentației contractuale și/sau platformelor / bazelor de date ale Benefit.

Interesul legitim al Benefit 

Apărarea drepturilor noastre în justiție (ex. recuperarea unor sume restante, sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/ reclamații nejustificate)

Interesul legitim al Benefit., articolul 6 alin 1 litera f) din Regulamentul privind protectia datelor

Transmiterea de oferte personalizate, în scop de marketing direct, prin canalele de comunicare sms / email / apel telefonic / notificări push-up în aplicația 7card

Consimțământul Abonatului pentru transmiterea unor oferte personalizate prin canalele de comunicare alese de Abonat (sms și/sau, e-mail, notificări de tip push în aplicația 7card) ., articolul 6 alin 1 litera a) din Regulamentul privind protectia datelor

Transmiterea de comunicări comerciale cu caracter general privind servicii/facilități oferite de Benefit.

Consimțământul Abonatului

Abonatul își poate retrage oricând consimțământul de a primi astfel de comunicări, prin accesarea link-ului de la finalul e-mailului sau prin email la adresa 7card@benefitseven.ro.

Transmiterea de oferte personalizate privind produsele/serviciile Benefit, pe bază navigărilor și comportamentului Abonatului pe www.7card.ro, monitorizat prin cookie-uri

Consimțământ aferent Cookies

Abonatul care dorește să nu participe la monitorizarea prin cookie-uri în scopul transmiterii de reclame (bannere) on-line pe baza intereselor Abonatului, poate refuza setarea în acest sens a unui modul cookie prin setarea browser-ului care dezactivează în general setarea automată de module cookie. Abonatul poate, de asemenea, să dezactiveze modulele cookie pentru serviciile publicitare ale unui furnizor servicii browser (de ex. Google), setând browser-ul său în așa fel încât modulele cookie ale domeniului respectiv să fie blocate. În acest sens, Abonații sunt rugați să consulte  www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

Opțiunea de a renunța la publicitatea comportamentală on-line nu va opri afișarea reclamelor generale, care nu sunt individualizate în funcție de interesele Abonaților.

Transmiterea de oferte personalizate bazate pe audiențele personalizate (pe liste de clienți) în Facebook

Consimțământul Abonatului

Consimțământul poate fi retras oricând de către Abonat, în mod facil, prin e-mail la 7card@benefitseven.ro

Transmiterea de comunicări comerciale privind serviciile/produsele Partenerilor sau ale altor colaboratori ai Benefit.

Consimțământul Abonatului

Consimțământul poate fi retras oricând de către Abonat, în mod facil, prin e-mail la 7card@benefitseven.ro

Verificarea participării, validarea câștigătorilor și acordarea premiilor, în cadrul concursurilor online derulate pe www.7card.ro și pentru concursurile de pe pagina oficială de Facebook a Programului 7card (prelucrăm în acest scop: și prenume; adresa de e-mail, număr telefon).

Menționăm numele și prenumele câștigătorilor pe pagina oficială de Facebook a Benefit și/sau pe site-ul nostru www.7card.ro.

Consimțământul Abonatului în scopul participării sale la concursurile organizate de Benefit și acordării premiilor respective

Auditarea financiară anuală, depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Obligațiile legale ale Benefit

Proceduri și investigații ale autorităților și/sau organelor judiciare (în mod excepțional și în cadrul unor proceduri oficiale prevăzute de lege)

Obligații legale ale Benefit

ALTE CATEGORII DE DATE ADRESELE IP

Adresa IP este un identificator unic utilizat de unele dispozitive electronice pentru a identifica si a comunica intre ele pe internet. Când consultati site-ul nostru web, putem utiliza adresa IP a dispozitivului utilizat de dvs. cu care accesați www.7card.ro și/sau aplicația 7card; Browser-ul de internet pe care îl utilizează și versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care accesează site-ul / aplicația; Date de protocol HTTP/HTTPS;

Utilizam aceste informatii pentru a determina locatia fizica generala a dispozitivului si pentru a afla in ce zone geografice se afla vizitatorii pentru a oferi o experienta personalizata.

Benefit va prelucra, exclusiv în vederea informării Abonatului asupra proximității sale în raport cu locația unei Săli de sport/club activități de recreere a/al unui Partener, date privind localizarea dispozitivului Abonatului (localizarea telefonului mobil al cărui număr a fost indicat la înrolarea în Program) la acel moment, numai cu acordul Abonatului exprimat expres chiar înainte de momentul evidențierii locației sălii de sport/clubului de activități din proximitatea sa. Benefit nu va stoca/păstra datele privind localizarea echipamentului.

RETELE SOCIALE

Aveti optiunea de a da click pe pictogramele dedicate retelelor sociale, cum ar fi Twitter, Facebook, Linkedin etc., care apar pe site-ul nostru.

Retelele sociale creeaza o atmosfera mai prietenoasa pe site si ajuta la promovarea site-ului prin partajare. Serviciile de partajare video imbogatesc continutul video al site-ului nostru si maresc vizibilitatea acestuia.

Când faceti click pe aceste butoane, este posibil sa avem acces la informatiile personale pe care le-ati facut publice si accesibile prin intermediul profilurilor dvs. in retelele sociale in cauza. Nu cream si nici nu folosim baze de date separate din aceste retele sociale pe baza informatiilor personale pe care le-ati publicat acolo si nu procesam niciun fel de date referitoare la viata dumneavoastra privata prin aceste mijloace.

Daca nu doriti ca noi sa avem acces la informatiile dvs. personale publicate in spatiile publice ale profilului dvs. sau ale conturilor dvs. sociale, atunci ar trebui sa utilizati procedurile furnizate de retelele sociale in cauza pentru a limita accesul la aceste informatii.

CATRE CINE VOR FI DEZVALUITE DATELE PERSONALE?

Accesul la datele personale prelucrate se limitează la persoanele autorizate de Benefit pe baza necesității de a cunoaște.

Nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți neautorizate. Datele dvs. personale vor fi disponibile numai terților interni sau externi care au nevoie de astfel de acces în scopurile enumerate mai sus sau în cazul în care acest lucru este impus de lege.

Principalele categorii de destinatari de date sunt următoarele (fără ca această listă să fie exhaustivă):

1. Angajatorul (Clientul), pentru si in executarea drepturilor si obligatiilor din Regulament de Utilizare a Programului și contractul dintre Benefit și Angajator;

2. Companiilor  și entităților din grupul de companii din care face parte Benefit;

3. Partenerii – salile/cluburile de sport/activitati de recreere (li se vor furniza doar numele si prenumele persoanei vizate, exclusiv pentru decontarea vizitelor si a serviciilor prestate de catre acestia);

Furnizorii noștri care efectuează:

– Servicii de arhivare/stocare documente (inclusiv furnizori de servicii de stocare în cloud),

– Servicii de trimitere automatizată de e-mailuri;

– Servicii de trimitere automatizată de sms-uri;

– Servicii de dezvoltare/mentenanță IT;

– Servicii de facturare;

– Alte tipuri de servicii suport pentru executarea relațiilor cu Abonații;

Se aplică diferite niveluri de acces la datele personale prelucrate pe website și în aplicația 7card pentru a se asigura că astfel de date cu caracter personal sunt vizibile numai persoanelor care au nevoie de astfel de acces în scopurile enumerate mai sus sau când legea o cere.

Nu autorizam furnizorii noștri de servicii să utilizeze sau să dezvăluie datele dvs. personale, cu excepția cazului în care este necesar pentru a furniza serviciile în numele nostru sau pentru a se conforma obligațiilor legale. Mai mult decât atât, putem împărtăși date personale cu privire la dvs. (i) dacă legea sau o procedură juridică ne obligă să facem acest lucru, (ii) ca răspuns la o cerere din partea autorităților publice sau a altor funcționari oficiali sau (iii) dacă suntem de părere că transferul acestor date este necesar sau adecvat pentru a preveni orice prejudiciu fizic sau pierdere financiară sau pentru o anchetă privind o activitate ilegală suspectată sau dovedită.

TRANSFERURI INTERNATIONALE DE DATE

În prezent, datele noastre sunt păstrate în locații din țări din Uniunea Europeană Furnizorii de servicii terțe și / sau alți contractanți, după caz, pot fi localizați în țări terțe, in care legile care protejează datele nu pot oferi un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. 

Dacă Benefit vă dezvăluie datele personale către astfel de destinatari (companii/parteneri din țări non-SEE – țările SEE fiind țările din Uniunea Europeană, plus Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia – considerate a avea legi echivalente cu privire la legea confidențialității), vă vom asigura că, înainte de primirea oricăror date personale, acestea vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor dvs. personale, inclusiv măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate. În special, dacă destinatarii în cauză sunt situați într-o țară care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, Benefit se va baza, de asemenea, pe mecanisme juridice adecvate, inclusiv clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene, pentru a asigura un astfel de transfer.

Pentru mai mule informatii, incluzand obtinerea unor copii a unor documente folosite pentru protejarea informatiilor transmise de dumneavoastra, va rugam sa ne contactati la 7card@benefitseven.ro.

CUM VOR FI PROTEJATE DATELE PERSONALE?

Punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva modificării sau pierderii accidentale sau ilegale sau a utilizării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în conformitate cu Politica noastră de securitate a informațiilor și sistemelor noastre.

Luăm, atunci când este cazul, toate măsurile rezonabile bazate pe principiul confidențialității prin design și pe principiul respectării confidențialității, pentru a pune în aplicare garanțiile necesare și pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, efectuăm, în funcție de nivelul de riscul creat de procesare, o evaluare a impactului asupra vieții private, pentru a adopta măsuri de protecție adecvate și a asigura protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, oferim garanții suplimentare de securitate pentru datele considerate a fi date personale sensibile. Aceste măsuri reprezintă cel puțin:

(i) măsuri administrative și organizatorice pentru a asigura confidențialitatea persoanelor care accesează efectiv datele;

(ii) fluxuri și proceduri operaționale pentru a asigura exercitarea drepturilor de către persoanele vizate;

(iii) medii de găzduire în siguranță a datelor;

(iv) asigurarea, prin măsuri rezonabile, a faptului că partenerii/subcontactorii noștri definesc și implementează măsuri adecvate de securitate cu privire la datele cu caracter personal pe care le distribuim.

CUM POT ACCESA DATELE MELE PERSONALE? DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Benefit se angajează să asigure protecția drepturilor dvs. în conformitate cu legile aplicabile. Veți găsi mai jos un tabel care sintetizează diferitele dvs. drepturi acolo unde este cazul:

DREPTUL DE A FI INFORMAT

– Dreptul dvs. de a fi informat vă îndreptățește să primiți informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la maniera în care prelucrăm datele sale cu caracter personal, inclusiv detalii cu privire la drepturile sale în calitate de persoană vizată. Aceste informații sunt prezentate în prezenta Politică.

DREPTUL DE ACCES

– Puteți solicita accesul la datele dvs. personale. De asemenea, puteți să solicitați rectificarea datelor personale inexacte sau să completați datele personale incomplete.

Puteți solicita orice informații disponibile cu privire la sursa datelor personale și puteți solicita, de asemenea, o copie a datelor dvs. personale procesate de Benefit.

DREPTUL DE A FI UITAT

Dreptul dvs. de a fi uitat vă îndreptățește să solicitați ștergerea datelor dvs. personale în cazurile în care:
(i) datele nu mai sunt necesare în ceea ce privește colectarea sau prelucrarea acestora;
(ii) alegeți să vă retrageți consimțământul;
(iii) obiectați la prelucrarea prin mijloace automate folosind specificațiile tehnice;
(iv) datele dvs. personale au fost procesate ilegal;
(v) există o obligație legală de ștergere a datelor dvs. personale;
(vi) este necesară ștergerea pentru a asigura conformitatea cu legile aplicabile.

DREPTUL DE A RESTRICTIONA PROCESAREA

Puteți solicita restricționarea procesării în cazurile în care:
(i) contestați acuratețea datelor personale;
(ii) Benefit nu mai are nevoie de datele personale, în scopul prelucrării;
(iii) V-ați opus procesării din motive legitime.

DREPTUL DE PORTABILITATE A DATELOR

Puteți solicita, dacă este cazul, portabilitatea datelor dvs. personale pe care le-ați furnizat Benefit, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. Aveți dreptul să transmiteți aceste date altui operator fără sa fiti împiedicat de Benefit in cazul in care :

a) prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și

b) prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

De asemenea, puteți solicita transmiterea directă a datelor dvs. personale către o terță parte la alegere (dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic).

DREPTUL DE A SE OPUNE LA PROCESAREA PENTRU SCOPURI DE MARKETING DIRECT

Aveți dreptul să faceți obiecții (dreptul de a renunța) la prelucrarea datelor dvs. personale (în special în ceea ce privește comunicarea de marketing). 

Atunci când procesăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Acordul dvs. poate fi retras făcând clic pe linkul „dezabonare” furnizat dvs. în fiecare comunicare de marketing electronic pe care o veți primi, sau printr-o cerere scrisă trimisă pe adresa de e-mail 7card@benefitseven.ro.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării în baza consimțământului, înainte ca retragerea să aibă loc.

DREPTUL DE A NU FI SUBIECTUL UNOR PRELUCRARI AUTOMATE

Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea unui profil, care produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează în mod semnificativ.

DREPTUL DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII EFECTUATE DE NOI ÎN BAZA INTERESULUI LEGITIM. 

Abonatul se poate opune oricând oricărei prelucrări bazate pe interesul nostru legitim. În secțiunea „Temeiuri juridice” a tabelului de mai sus, puteți identifica cu ușurință cazurile în care prelucrăm datele cu caracter personal în baza interesului nostru legitim. Abonatul își poate exercita dreptul de a se opune prin trimiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail 7card@benefitseven.ro.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA COMPETENTĂ DE SUPRAVEGHERE

Puteți alege să depuneți o reclamație la Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor din țara de reședință obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, indiferent dacă ați suferit daune.

Dacă aveți o reclamație legată de confidențialitate, împotriva noastră, puteți trimite reclamația dvs. prin e-mail sau prin scrisoare, în conformitate cu Politica noastră privind solicitările locale și reclamațiile. Dacă sunteți nesatisfăcut (-ă) de răspunsul nostru, atunci puteți căuta în continuare recurs prin contactarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro/) sau a instanței competente.

Pentru a exercita aceste drepturi, puteți trimite solicitarea sau reclamația dvs. urmând procedura prevăzută în Politica de confidențialitate adusa la cunoștința dvs. la momentul colectării datelor dvs. personale sau prin trimiterea unui e-mail la punctul special de contact pentru protectia datelor sau către responsabilul cu protecția datelor din grup la următoarea adresă de e-mail: 7card@benefitseven.ro. Pentru mai multe detalii, consultați Politica privind solicitările de protecție a datelor.

Puteți alege să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor din țara de reședința (pentru Romania, www.dataprotection.ro), locul de muncă sau locul presupusei încălcări, indiferent dacă ați suferit daune.

De asemenea, aveți dreptul de a depune plângerea dvs. în fața instanțelor competente unde Benefit are sediul sau acolo unde aveți reședința.

CAT TIMP VOR FI PĂSTRATE DATELE MELE PERSONALE?

Datele cu caracter personal ale Abonaților (inclusiv istoricul participării la activitățile sportive/recreative) vor fi păstrate în platforma Benefit (iar cele în format hârtie sunt arhivate către terți autorizați) pentru o perioadă maximă de 3 (trei) ani de la ultima zi a valabilității abonamentului unui Abonat.

În cazul în care contractul dintre Benefit și Client încetează, indiferent de motiv, termenul de 3 (trei) ani curge de la data încetării relatiei contractuale dintre Benefit cu Clientul (în privința datelor salariaților acestui Client / ale însoțitorilor acestui Client).

Vom păstra datele dvs. personale numai atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate și procesate. 

Această perioadă poate fi prelungită, dacă este cazul, pentru o perioadă prevăzută de dispozițiile legale care se pot aplica.

CUM VOI FI NOTIFICAT DACA DACĂ UTILIZAREA DATELOR MELE SE SCHIMBĂ?

În cazul în care utilizarea datelor dvs. personale pe website / aplicația 7card se modifică în mod semnificativ, vom emite o politică actualizată și / sau vom lua alte măsuri pentru a vă notifica în prealabil aceste modificări, astfel încât să le puteți revizui și să verificați dacă sunt acceptabile (în măsura în care este necesar) pentru dumneavoastra.

COOKIE-URI

Unele dintre site-urile noastre web pot utiliza „cookie-uri”. Cookie-urile sunt porțiuni de text care sunt plasate pe hard disk-ul computerului dvs. atunci când vizitați anumite site-uri web. Este posibil să folosim cookie-uri pentru a ne afla, de exemplu, dacă ati mai vizitat site-ul sau dacă sunteți un vizitator nou și pentru a ne ajuta să identificăm caracteristici pentru care puteți avea cel mai mare interes. Cookie-urile pot îmbunătăți experiența dvs. online salvând preferințele în timp ce vizitați un site web.

Vă vom anunța când vizitați site-urile noastre web ce tipuri de cookie-uri folosim, respectiv care sunt cookie-urile pentru instalarea cărora este necesar acordul  dvs. prealabil și cum dezactivăm cookie-uri. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica de cookies.

DATELE COPIILOR

Copiii beneficiază de o protecție specifică cu privire la datele lor cu caracter personal, deoarece pot fi mai puțin conștienți de riscurile, consecințele și garanțiile în cauză și de drepturile lor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. O astfel de protecție specifică trebuie să se aplice, în special, utilizării datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri comerciale sau creării de profiluri de utilizator și colectarea de date cu caracter personal cu privire la copii atunci când folosesc servicii oferite direct unui copil.

Protecția vieții private a minorilor este foarte importantă pentru noi. Benefit prelucrează strict datele necesare pentru asigurarea accesului Însoțitorilor-minori la serviciile Programului 7card, conform Regulamentului Programului 7card. Nu vom prelucra datele personale ale minorilor pentru crearea de profiluri în vederea transmiterii unor oferte personalizate prin sms, e-mail, sau alte canale de comunicare, monitorizarea prin cookies sau alte tehnici de urmărire online necesare adresării unor oferte personalizate.

ACTUALIZARE

Este posibil să actualizăm această Politică de confidentialitate pe măsură ce activitatea noastră se modifica sau cerințele legale se schimbă. Dacă aducem modificări semnificative la această politică, vom posta o notificare pe site-ul nostru web / în aplicația 7card atunci când modificările vor intra în vigoare și, după caz, vă vom trimite o comunicare directă despre această modificare.

CONTACT

Dacă aveți întrebări, comentarii sau solicitări cu privire la această politică, le puteți trimite la următoarea adresă de e-mail 7card@benefitseven.ro sau puteti trimite o scrisoare către Benefit Seven S.R.L. catre responsabilul de protecția datelor la adresa Strada D. I. Mendeleev nr. 5, etaj 1, zona 6, Sector 1, 010361, Bucuresti, Romania.

Ultima actualizare: 10/11/2022